ขอเชิญร่วมงานพิธีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

 

กำหนดการงานพิธีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ

 

เวลา                       กิจกรรม

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.           คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่บริเวณงาน ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น ๖

-ลงทะเบียนร่วมถวายเครื่องสักการะ (วางพวงมาลา)

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.           พิธีการสักการะ โดยมีลำดับการวางพวงมาลาสักการะ เริ่มจาก

๑.สโมสรนักศึกษาจากคณะอื่นๆ

๑) สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

๒) สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

๓) สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๔) สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

๕) สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

๖) สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๗) สโมสรนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๘) สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

๙) สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

๑๐) สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

๒. สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

๓. ผู้บริหารจากคณะต่างๆ ประกอบด้วย

  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • คณบดีคณะครุศาสตร์
  • คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณบดีคณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  • คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  • คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  • คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๔. ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์

๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น.        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ประธานในพิธี) มาถึงบริเวณงาน /ดนตรี

บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

๐๙.๐๕-๐๙.๐๙ น.           -ชมวีดีทัศน์พระราชประวัติพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

(พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย)

๐๙.๐๙-๐๙.๑๕ น.           ประธานในพิธี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ตามลำดับพิธีการดังนี้

– ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

– ประธานถวายเครื่องสักการะ (วางพวงมาลา)

– ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระมหิตลาธิเบต อดุลยเดช

วิกรมพระบรมราชชนก (พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย)

– นักศึกษาทุกคน กล่าวคำปฏิญาณตน /ถวายความเคารพ

๐๙.๑๕-๐๙.๒๐น.            ประธานพิธีรับฟังการกล่าวรายงาน

-คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ

๐๙.๒๐-๐๙.๓๐ น.           ประธานพิธีกล่าวเปิดงานวันมหิดล

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.            ประธานพิธี คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ร่วมถ่ายภาพ

ชมนิทรรศการผลงานกิจกรรมของหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.           กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการแบบออนไลน์ ณ ห้องเรียน ๓๐๑ และ ๓๐๒

๑) กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนและประชาชนแบบออนไลน์ ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบิดาการแพทย์และสาธารณสุขไทย สำหรับนักเรียนชั้น ม.๖

๒) กิจกรรมการประกวดคลิปผลงานกิจกรรมการให้สุขศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 ในชุมชนของประเภทกลุ่ม อสม. และประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

๓) กิจกรรมการนำเสนอภาพกิจกรรมจิตอาสาและการให้บริการสุขภาพและความปลอดภัยให้กับชุมชน/วิดีทัศน์ผลงานการดำเนินงานผู้ปฏิบัติงาน Covid-19 ของศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน/ชมบูทนิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษา

 

หมายเหตุ: -กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การแต่งกายสำหรับผู้มาร่วมพิธีวางพวงมาลา ดังนี้

๑. ข้าราชการ แต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว ชุดข้าราชการ หรือชุดเครื่องแบบหน่วยงาน

๒. พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ สวมใส่ชุดปกติขวา หรือชุดสูทสากล

๓. นักศึกษา  สวมใส่ชุดนักศึกษาที่เรียบร้อย