ขอเชิญร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบิดาแพ่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๔

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

“เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบิดาแพ่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย”

เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ประกวดผ่านระบบออนไลน์

จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

         

๑. ประเภท และจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

          ๑.๑ เป็นนักเรียนชาย หรือนักเรียนหญิง ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยเป็นตัวแทนโรงเรียนละ ๑-๒ คน

๑.๒ เป็นการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการพูด หัวข้อ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระมหิตลาธิเบต อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” ระยะเวลาการพูด คนละไม่เกิน ๕ นาที

 

๒. ใบสมัครและการยื่นหลักฐาน

๒.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมสแกนใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน เป็นไฟล์สกุล pdf. หรือ docx

          เอกสารแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ comsun.t@ubru.ac.th ของ ผศ.คมสันต์ ธงชัย เป็นผู้ประสานงานกิจกรรม ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ในเวลาราชการ

๒.๒ หรือกรอกข้อมูลสมัครในแบบฟอร์มออนไลน์ในโปรแกรม google from ที่

 https://forms.gle/PPqG4sVJFoPERy7EA

 

๓. วันเวลาในการประกวด

กำหนดการแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์แบบผ่านระบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าแข่งขัน มารายงานตัวในระบบโปรแกรมออนไลน์ (ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์จะแจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์หรือไอดี ไลน์ ของข้อมูลผู้สมัครที่ได้กรอกข้อมูลในใบสมัคร กำหนดเวลารายงานตัวก่อนแข่งขันเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. และช่วงเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและรับทราบลำดับการแข่งขันต่อไป

๔. สถานที่ดำเนินการการประกวด                                                                       

          ประกวดผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ โดยห้องดำเนินการออนไลน์ ณ ห้อง ๕๒.๔๐๓ ห้องเรียนหลักสูตร ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ

๕. เวลาในการนำเสนอ

ระยะเวลาในการพูด คนละไม่เกิน ๕ นาที

 

. เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ
๑. น้ำเสียง อักขระ จังหวะในการพูด/ออกเสียง ๒๐  
๒. เนื้อหาสาระที่สำคัญ ๒๐  
๓. การแสดงออกสีหน้า อารมณ์และท่าทางผู้พูด ๒๐  
๔. ความถูกต้องในการใช้ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ๒๐  
๕. ลักษณะความเป็นนักพูดในที่ชุมชน ๑๕  
๖. การบริหารเวลา  
คะแนนรวม ๑๐๐  

 

. การตัดสิน คัดเลือกผู้ชนะและรางวัล

          ๗.๑ บุคคลที่ได้คะแนนอันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตร “ชนะเลิศ” และเงินรางวัลจำนวน ๑,๕๐๐ บาท

๗.๒ บุคคลที่ได้คะแนนอันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตร “รองชนะเลิศอันดับ ๑” และเงินรางวัลจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๗.๓ บุคคลที่ได้คะแนนอันดับที่ ๓  ได้รับเกียรติบัตร “รองชนะเลิศอันดับ ๒” และเงินรางวัลจำนวน ๕๐๐ บาท

หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :  

๑. อาจารย์ดวงดาว  สุดาทิพย์ เบอร์โทร 099-4465651

๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์  เบอร์โทร 081-5881246