ประกาศรายชื่อประจำห้อง กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)

 

กลุ่มที่ ๑ ห้อง ๕๓-๔๐๗ จำนวน ๔๖ คน

โครงการกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๓ หลักสูตร
กิจกรรมกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
กิจกรรมย่อย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 นายธีรพงศ์ สุขสำราญ สบ.๑
2 นายปวิธ โคตะการ สบ.๑
3 นายพลวัฒน์ เพ็งธรรม สบ.๑
4 นายรัฐธรรมนูญ แซ่หยิ่ว สบ.๑
5 นายวงศกร แผ่นทอง สบ.๑
6 นางสาวกชกร เพ็งธรรม สบ.๑
7 นางสาวกาญจนา ต้นพรหม สบ.๑
8 นางสาวใกล้รุ่ง เยื่อใย สบ.๑
9 นางสาวขวัญพิชชา ยุตวัน สบ.๑
10 นางสาวจารุวรรณ บุญเพ็ง สบ.๑
11 นางสาวจารุวรรณ พวงจำปา สบ.๑
12 นางสาวจิมิน แสนทวีสุข สบ.๑
13 นางสาวจิระนันท์ แสงสุวิมล สบ.๑
14 นางสาวจิราภรณ์ พวงพั่ว สบ.๑
15 นางสาวเจนจิรา นางาม สบ.๑
16 นางสาวฉัตราพร นวลวรรณ สบ.๑
17 นางสาวชนกานต์ สิมลี สบ.๑
18 นางสาวชลธิชา สมพันธ์เพ็ง สบ.๑
19 นางสาวชาลิสา ใจหาญ สบ.๑
20 นางสาวญาณิศา นันทมาตร์ สบ.๑
21 นางสาวฐิจิรัตน์ คชรักษ์ สบ.๑
22 นางสาวณัฐณดา มัฐผา สบ.๑
23 นางสาวณัฐธิดา บุญชัย สบ.๑
24 นางสาวณัฐนิช จิตต์เสนาะ สบ.๑
25 นางสาวณิชารัศม์ ดวงบัญชา สบ.๑
26 นางสาวทานตะวัน ชมบูรณ์ สบ.๑
27 นางสาวธิดารัตน์ กาญจนพัฒน์ สบ.๑
28 นางสาวธิดารัตน์ พรหมพิทักษ์ สบ.๑
29 นางสาวนรินทิพย์ ลีลา สบ.๑
30 นางสาวนฤมล แก้วเรือง สบ.๑
31 นางสาวนฤมล วงค์สีนวน สบ.๑
32 นางสาวนิตยา นิยมวัน สบ.๑
33 นางสาวนิภาพร พันธ์โชติ สบ.๑
34 นางสาวเนตรชนก กัญญาชาติ สบ.๑
35 นางสาวเนตรชนก พัวอุดมเจริญ สบ.๑
36 นางสาวประณิตา เชื้อโชติ สบ.๑
37 นางสาวประภาศิริ คำสุนี สบ.๑
38 นางสาวปริญญา พนมศิลป์ สบ.๑
39 นางสาวปรีชญา โสพิลา สบ.๑
40 นางสาวปิยฉัตร นารีสา สบ.๑
41 นางสาวปุณยนุช ศรีไหม สบ.๑
42 นางสาวพณิตา รัตนกุล สบ.๑
43 นางสาวพอฤทัย บุญงาม สบ.๑
44 นางสาวพิมพ์กมล ธงไชย สบ.๑
45 นางสาวพิมมณีย์ บุญทวี สบ.๑
46 นางสาวภัทราพร เดชนวัชชัย สบ.๑

 

 

กลุ่มที่ ๒ ห้อง ๕๓-๕๐๕ จำนวน ๔๕ คน

โครงการกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๓ หลักสูตร
กิจกรรมกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
กิจกรรมย่อย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวภุมมรินทร์ แก้วคำจันทร์ สบ.๑
2 นางสาวมินตรา สุวรรณกูฏ สบ.๑
3 นางสาวรัตนาวดี บุรณะ สบ.๑
4 นางสาววันเพ็ญ นิลทะสิงห์ สบ.๑
5 นางสาววาสนา พิมพ์หล่อ สบ.๑
6 นางสาววิยะดา บุญยัง สบ.๑
7 นางสาววิไลลักษณ์ นระมาตย์ สบ.๑
8 นางสาวศิรินภา บุสสะวะ สบ.๑
9 นางสาวศุภรักษ์ ปราบจันดี สบ.๑
10 นางสาวสาริกา บุญเชิญ สบ.๑
11 นางสาวสุกัญญา ประทาน สบ.๑
12 นางสาวสุกัญญา มณีกรรณ์ สบ.๑
13 นางสาวสุปรานี แก้วเหลา สบ.๑
14 นางสาวสุภาพร ยืนยั่ง สบ.๑
15 นางสาวสุริวิภา บุญสะอาด สบ.๑
16 นางสาวสุวณี บุญลี สบ.๑
17 นางสาวสุวพัชร ผ่องจิตร สบ.๑
18 นางสาวหนึ่งฤทัย ปัดทอง สบ.๑
19 นางสาวอภัสรา จันดก สบ.๑
20 นางสาวอภิรดี มณีวงษ์ สบ.๑
21 นางสาวอรพรรณ เฉลยพจน์ สบ.๑
22 นางสาวอิษฏ์นันทน์ กาญจนสุนทร สบ.๑
23 นายโชติพัฒน์ บำรุงนาม สบ.๒
24 นายนรภัทร นามวงค์ สบ.๒
25 นายศักดิ์สิทธิ์ ผลสุข สบ.๒
26 นายศุภากร มูลทิพย์ สบ.๒
27 นางสาวกนิษฐา มะดารักษ์ สบ.๒
28 นางสาวกมลรัตน์ เนียมคำ สบ.๒
29 นางสาวกรรณิการ์ ทุมสิงห์ สบ.๒
30 นางสาวกลิตา เดชา สบ.๒
31 นางสาวกัญญานัฐ นามณี สบ.๒
32 นางสาวครองศิริ แสงโตโพธ์ สบ.๒
33 นางสาวจตุรพร สุวรรณกูฏ สบ.๒
34 นางสาวจิตรกัญญา สารเสนาะ สบ.๒
35 นางสาวจิราภรณ์ สมศรี สบ.๒
36 นางสาวชุติมา ราชดา สบ.๒
37 นางสาวโชติมา พิมพรัตน์ สบ.๒
38 นางสาวญาณี ร่วมกล้า สบ.๒
39 นางสาวฐนิชา บุตรงาม สบ.๒
40 นางสาวฐิติยาภรณ์ สุขประสงค์ สบ.๒
41 นางสาวฑิตยา เฉิดเจริญ สบ.๒
42 นางสาวณัชชา แก้วคำ สบ.๒
43 นางสาวณัฎฐนิชา จันดี สบ.๒
44 นางสาวไตรรัตน์ ทองแสง สบ.๒
45 นางสาวทองปรกาย อุระเพ็ญ สบ.๒

 

กลุ่มที่ ๓ ห้อง ๕๓-๕๐๖ จำนวน ๔๕ คน

โครงการกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๓ หลักสูตร
กิจกรรมกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
กิจกรรมย่อย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

วันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวธาริณี จันทร์ชนะ สบ.๒
2 นางสาวธิดารัตน์ สร้อยคำ สบ.๒
3 นางสาวนนทรดา เเสงอร่าม สบ.๒
4 นางสาวนัสชพร เเสงพล สบ.๒
5 นางสาวนิยดา มาจิตตะ สบ.๒
6 นางสาวนุชรี เมียดสีนา สบ.๒
7 นางสาวเบญจมาภรณ์ มูลมั่ง สบ.๒
8 นางสาวปนัดดา ใจดี สบ.๒
9 นางสาวปภาดา มีหิริ สบ.๒
10 นางสาวปาจรีย์ อินธิเดช สบ.๒
11 นางสาวปิยะมาศ วรรณเวช สบ.๒
12 นางสาวพรณภา วงละคร สบ.๒
13 นางสาวพัชริดา หลักรัตน์ สบ.๒
14 นางสาวพัชรินทร์ โคตสีสาย สบ.๒
15 นางสาวพิชญ์สินี ศุภลักษณ์ สบ.๒
16 นางสาวเพ็ญนภา วงค์ใส สบ.๒
17 นางสาวภรภัทร ภักดีล้น สบ.๒
18 นางสาวภัทรสุดา ทองปาน สบ.๒
19 นางสาวภิญญดา บุญเสริฐ สบ.๒
20 นางสาวมาฆศิริ ทองภามี สบ.๒
21 นางสาวเมธาวี คูณทอง สบ.๒
22 นางสาวยุพิน ศรีลาเลิศ สบ.๒
23 นางสาวรุ่งทิวา ศตะกูรมะ สบ.๒
24 นางสาววรัญญา ต้นโพธิ์ สบ.๒
25 นางสาววราพร ฝางคำ สบ.๒
26 นางสาววาสนา ทองเขียว สบ.๒
27 นางสาววาสนา พงษ์บัว สบ.๒
28 นางสาวศุภนิดา แก้วมุกดา สบ.๒
29 นางสาวสุกัญญา วงค์เครือสอน สบ.๒
30 นางสาวสุจิตรา มุขไชยา สบ.๒
31 นางสาวสุพรรณนิการ์ ดวงมาลัย สบ.๒
32 นางสาวสุพัชชา สุดสังข์ สบ.๒
33 นางสาวสุภณิดา จันทร์ดวงศรี สบ.๒
34 นางสาวสุภาวดี ไชยนาม สบ.๒
35 นางสาวสุภาวี ธนูผาย สบ.๒
36 นางสาวอนงค์นาฏ คำแก้ว สบ.๒
37 นางสาวอภิญญา ลือชา สบ.๒
38 นางสาวอภิสรา อุปมา สบ.๒
39 นางสาวอมรรัตน์ สาระคำ สบ.๒
40 นางสาวอมรลักษณ์ พรมคุณ สบ.๒
41 นางสาวอรพรรณ ยุตกิจ สบ.๒
42 นางสาวอรอุมา นิยงค์ สบ.๒
43 นางสาวอังศนา ทัดศรี สบ.๒
44 นางสาวอินทุอร เฉลิมศรี สบ.๒
45 นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนศรี สบ.๒