สำรวจความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2564

สำรวจความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี