แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบออนไลน์
https://forms.gle/4hhhtmG1F9w2bWuW6