“สงกรานต์ อยู่เย็น เป็น(สา)สุข” ประจำปี 2564

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี “สงกรานต์ อยู่เย็น เป็น(สา)สุข” ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ลานกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์