1 ธันวาคม “วันครบรอบ 10ปี สถาปณาคณะสาธารณสุขศาสตร์”

“๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ครบรอบ ๑๐ ปี “

กิจกรรม“งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ครบรอบ ๑๐ ปี” ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์