ขอเชิญชวนส่งรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกจะเข้ารับโล่จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรมสัมมนาวิชาการกับศิษย์เก่า PH.UBRU เนื่องในงานวันครบรอบ ๑๐ ปี วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

  • ประเภทรางวัล

๑.๑ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

๑.๒ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ

๑.๓ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม

๑.๔ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม

๒. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัล

๒.๑ เป็นผู้ที่ศิษย์เก่าในคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏอุบลราชธานี

๒.๒เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๒.๓ เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง

๒.๔ เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการประกอบอาชีพ จนมีเกียรติคุณดีเด่นระดับชาติ หรือ เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

๒.๕ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อระดับชุมชน ระดับสังคม ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

๒.๖ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมและ/หรือกิจการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๓. การสมัคร

ศิษย์เก่าผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถสมัครด้วยตนเองที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือส่งกลับมายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ หรือส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล์ wilawun.c@ubru.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชาดา โทร. ๐๙๔๒๘๐๑๕๕๑

๔. การพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแต่งตั้งขึ้นจะกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และประกาศรายชื่อในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี http://phn.ubru.ac.th/2020/

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2020-11-05_10-54-03_winscan_to_pdf
ฟอร์มประวัติและผลงานศิษย์เก่าดีเด่น

ดาวน์โหลด