ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง อ่านต่อทั้งหมด

ประกาศ การเลือกตั้งและรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชก อ่านต่อทั้งหมด