โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563
โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์