โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ชุมชนบ้านหนองหลัก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตรพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไปดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และประเมินภาวะโภชนาการสมาชิกกลุ่มหนองหลักรักษ์สุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำผักผลไม้ธัญพืชเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ชุมชนบ้านหนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี


ในการนี้ทางกลุ่มสมาชิกตกลงร่วมกันจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน (Change agent) เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันคือชุมชนคนหนองหลักสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน

และในปีการศึกษา๒๕๖๓ ชุมชนหนองหลักจะเป็นแหล่งประสบการณ์ห้องเรียนชุมชน (Social Lab) เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนางานสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข (PHEIN) ในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (LMB) อันได้แก่ Vietnam และ Lao,PDR

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด