ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้ที่สิทธิ์เลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์