ประกาศศูนย์โควิด 19 อุบลราชธานี

ประกาศศูนย์โควิด 19 อุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดมาตรการการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่9)
1316

1315