ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากคณาจารย์ประจำ และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Scan2563_024