ประกาศ การเลือกตั้งและรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

โดยได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 2 – 10 มิถุนายน 2563

และลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1305
1306