สิ้น “นพ.อมร นนทสุต” อดีต ปลัด สธ. ผู้วางรากฐาน อสม.ของไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข “ผู้อุทิศและวางรากฐานสาธารณสุขมูลฐานไทย และก่อกำเนิด อสม. ของประเทศไทย”

“นายแพทย์อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปูชนียบุคคลของระบบสาธารณสุขมูลฐาน ผู้ก่อกำเนิดอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. ของประเทศไทย เป็นผู้วางรากฐานงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย สนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลชุมชนของทุกอำเภอและสถานีอนามัยตำบล ริเริ่มสร้าง ผู้สื่อข่าวสาธารณสุขหรือ ผสส เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารงานด้านสาธารณสุข ก่อนจะพัฒนาสู่การเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรือ อสม. ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับที่กลายมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบงานสาธารณสุขไทยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นท่านเป็นผู้วางรากฐานระบบบัตรประกันสุขภาพ และการพัฒนางานด้านการดูแลสุขอนามัยของแม่และเด็กให้กับประเทศไทย”

วงการแพทย์สูญเสียปูชนียบุคคลที่มากความสามารถและมีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขไทย คือ นพ.อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวัย 92 ปี จากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ประกอบกับมีโรคประจำตัวหลายอย่าง

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา วงการแพทย์สูญเสียปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขไทย คือ นพ.อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวัย 92 ปี จากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ประกอบกับมีโรคประจำตัวหลายอย่าง หลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งพิธีศพ นพ.อมร นนทสุต จะมีการรดน้ำศพในวันนี้ (3 มิ.ย.) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างมาบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

สำหรับ นพ.อมร นนทสุต เกิดเมื่อวันที่ 20 ม.ค.2471 เป็นบุตรคนสุดท้องของนาวาเอกพระแสงสิทธิการ (แสง นนทสุต) รน. กับนางประชิต นนทสุต (นามสกุลเดิมปายะนันท์) สมรสกับ พญ.อนงค์ นนทสุต จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 57 ใน พ.ศ.2495 ปริญญาโทสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ.2505 และปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน พ.ศ.2529

นพ.อมร รับราชการในกรมอนามัย เมื่อ พ.ศ.2496 เป็นนายแพทย์ตรี กองอนามัยโรงเรียน หลังจากนั้น ได้รับตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่อนามัยจังหวัดแพร่และเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกองโภชนาการ อธิบดีกรมอนามัย และได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526-2530

หลังจากเกษียณอายุราชการ ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ แต่ยังขึ้นลงกรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ปรึกษา และมีส่วนสำคัญในการวางยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถึงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จนได้รับการขนานนามว่าเป็นครูใหญ่แห่งระบบสาธารณสุขเพื่อชุมชนผู้ปลุกชาวบ้านให้ลุกตื่นจากความ “โง่-จน-เจ็บ