ขอเชิญร่วมปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๐-๐๙.๔๕ น. ณ มณฑลพิธี ด้านข้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ ณ บริเวณศูนย์ต้นทุนแต่ละแห่ง ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๕๐ น. – ผู้บริหาร (รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน) พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี ด้านข้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมกัน ณ บริเวณศูนย์ต้นทุนแต่ละแห่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. – รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางถึงมณฑลพิธี ข้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
– ประธานในพิธี ไปยังโต๊ะหมู่เครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
– ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ และไปยังโต๊ะเพื่อลงนามถวายพระพร
เวลา ๐๙.๐๙ น. – ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร (รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน) ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ มณฑลพิธี ด้านข้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
– คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ ณ บริเวณศูนย์ต้นทุน แต่ละแห่ง โดยพร้อมเพรียง
เวลา ๐๙.๔๕ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ :
๑) จุดปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นพะยอมและต้นม่วงส่าหรี) จะปลูก ณ ด้านข้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก และ ณ บริเวณศูนย์ต้นทุนแต่ละแห่งที่กำหนดไว้ โดยสำนักฯ จะเตรียมหลุมปลูก/ป้าย และจะนำพันธุ์ไม้ไปมอบให้ศูนย์ต้นทุน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะทำพิธีปลูกพันธุ์ไม้พร้อมกัน ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.
๒) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดคัดกรอง ด้านข้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก และ ณ บริเวณศูนย์ต้นทุนแต่ละแห่ง
๓) การแต่งกาย :
– ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร : ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ชุดสุภาพ (สีม่วง) และชุดจิตอาสา
– นักศึกษา : ชุดนักศึกษา ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ชุดสุภาพ (สีม่วง) และชุดจิตอาสา