อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทางอาชีพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนักศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทางอาชีพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งขุนน้อย ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี