คณะสาธารณสุขศาสตร์มอบที่กดแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้กับงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์มอบที่กดแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้กับงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดี ได้เข้ามอบที่กดแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้กับงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับมอบที่กดแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบเท้าเหยียบจากทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในครั้งนี้