ให้นศ.ทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVVuK80ph-VGgnMDsViF8e3wS1-5i0d22HP66kKvfD70BacQ/viewform?usp=sf_link

ให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผ่านระบบออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVVuK80ph-VGgnMDsViF8e3wS1-5i0d22HP66kKvfD70BacQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVVuK80ph-VGgnMDsViF8e3wS1-5i0d22HP66kKvfD70BacQ/viewform?usp=sf_link