ลงพื้นที่สำรวจความปลอดภัยแหล่งน้ำในชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อท้อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในโรงเรียนแบบบูรณาการในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านวิถีชุมชน ชุดโครงการย่อย เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานควบคุมและป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในชุมชน” โดยลงพื้นที่สำรวจความปลอดภัยแหล่งน้ำในชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อท้อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางควบคุมและป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในชุมชนร่วมกัน