คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบข้าวสารกระสอบ จำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม เพื่อสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในการจัดอาหารปลอดภัยบริการประชาชน

วันนี้ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู อ่านต่อทั้งหมด