คณะผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์