ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง 

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045-352000 – 4361

โทรสาร 045-352138