Copyright 2021 - Custom text here

ทีมหมอครอบครัว

           “ทีมหมอครอบครัว” หรือ Family care team เป็นการปฏิรูปการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอดเพิ่มเติมจากฐานการทำงานเดิมของระบบบริการสุขภาพของไทย

เนื่องในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี(นับตั้งแต่ปี 2551) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั่วโลก โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังที่ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโรค