Copyright 2019 - Custom text here

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดลและสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “เทคโนโลยีทางการแพทย์กับการบริการสาธารณสุข” ประจำปี ๒๕๕๙

โดยพลโทนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดในคร้ังนี้
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก ๕๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

{gallery}mahidol{/gallery}.