Copyright 2019 - Custom text here

วันที่ 8 กันยายน 2559 ตัวแทนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2559


โดย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมวงน้องหล้า
รางวัลขวัญใจ Up Ubon 1,000บาท
รางวัลขวัญใจสภากาชาดไทย 2,000บาท
และรางวัลขวัญใจ Skin 2U 1,000บาท
ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลฯ