Copyright 2020 - Custom text here

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การรายงานเวลาเรียนของนักศึกษา