Copyright 2020 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

 

การประชุมวิชาการประจําปี

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๘ ประจําปี ๒๕๖๓ 

 

Improvement & Innovation : การพัฒนาและนวัตกรรม”

 

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

http://www.gj.mahidol.ac.th/tech/main/

 

ภายในงานวันที่ ๑ เมษายน ๖๓ พบกับ
 

ปาฐกถาเกียรติยศ

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่ ๘ 

เรื่อง “Improvement & Innovation : การพัฒนาและนวัตกรรม”

 
 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

 

 

เวทีเสวนาปุจฉา-วิสัชนา เรื่อง 

 

"นวัตกรรมดูแลสุขภาพในมุมมองผู้บริหารสาธารณสุข อาจารย์แพทย์และ

 

ตัวแทนชุมชน"

 โดย     นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

* แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน  อายุรแพทย์ด้านโรคผู้สูงอายุ รพ.รามาธิบดี

 

* นาวาโทสุจินต์ นาคผจญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลายา ผู้แทนชุมชน

 

นอกจากนี้ ภายในงานท่านจะได้พบการนำเสนอผลงานวิจัย และการจัดแสดงผลงานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการแพทย์ ของนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ หลากหลายสถาบันทั่วประเทศ