Copyright 2020 - Custom text here

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิชาการผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น