Copyright 2019 - Custom text here

ขอเชิญนักวิจัยส่งบทความวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

เข้าสู่เว็บไซต์วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์

 

ให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกสาขาและชั้นปี เข้ากรอกระบบแบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อจัดทำข้อมูลปรับปรุงสารสนเทศคณะฯ