Copyright 2019 - Custom text here

การรับฟังรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2

เวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

ห้องเรียน 52.324 , 52.325 , 52.410 , 52.411 และ 52.416 ตึก 52 คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

 

ห้อง 52.324

          รพ.สำโรง , รพ.กันทรลักษ์ , รพ.ขุนหาญ , รพ.ม่วงสามสิบ , รพ.พนา , รพ.หัวตะพาน ,รพ.ยางชุมน้อย

อาจารย์ที่เข้ารับฟังรายงานผล ห้อง 52.324

          1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ , 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ , 3.อาจารย์คมสันต์ ธงชัย , 4.อาจารย์สุวนิตย์ ทองหนุน , 5.อาจารย์รัชนี จูมจี

 

หน้าที่รับผิดชอบ     1.จัดสถานที่   รพ.สำโรง , รพ.กันทรลักษ์

                       2.เก็บสถานที่  รพ.ขุนหาญ , รพ.ม่วงสามสิบ

                       3.ปฏิคม        รพ.พนา

                       4.ลงทะเบียน   รพ.หัวตะพาน

    5.ถ่ายภาพ     รพ.ยางชุมน้อย

    6.พิธีกร         รพ.ยางชุมน้อย

ห้อง 52.325

          รพ.บึงบูรพ์ , รพ.กันทรารมย์ , รพ.เหล่าเสือโก้ก , รพ.ดอนมดแดง , รพ.ตาลสุม , รพ.ห้วยทับทัน , รพ.อุทุมพรพิสัย

 

อาจารย์ที่เข้ารับฟังรายงานผล ห้อง 52.325

          1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม , 2.อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย์ , 3.อาจารย์สุรัตน์ หารวย , 4.อาจารย์วิลาศ คำแพงศรี

 

หน้าที่รับผิดชอบ   1.จัดสถานที่   รพ.ห้วยทับทัน , รพ.อุทุมพรพิสัย

                      2.เก็บสถานที่  รพ.ดอนมดแดง , รพ.ตาลสุม

  3.สวัสดิการ    รพ.เหล่าเสือโก้ก   

                      4.ลงทะเบียน   รพ.กันทรารมย์

  5.ถ่ายภาพ      รพ.บึงบูรพ์

  6.พิธีกร          รพ.บึงบูรพ์

 

ห้อง 52.410

          รพ.เขื่องใน , รพ.คำเขื่อนแก้ว , รพ.มหาชนะชัย , รพ.กุดข้าวปุ้น , รพ.เขมราฐ , รพ.นาตาล , รพ.เมืองจันทร์

อาจารย์ที่เข้ารับฟังรายงานผล ห้อง 52.410

          1.อาจารย์ ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ , 2.อาจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา , 3.อาจารย์ชนฏ์พงศ์ เคลือศิริ ,        4.อาจารย์รมณียากร มูลสิน

 

หน้าที่รับผิดชอบ   1.จัดสถานที่   รพ.เขื่องใน , รพ.คำเขื่อนแก้ว

                        2.เก็บสถานที่  รพ.มหาชนะชัย , รพ.กุดข้าวปุ้น

   3.สวัสดิการ    รพ.เขมราฐ

                       4.ลงทะเบียน   รพ.นาตาล

   5.ถ่ายภาพ      รพ.เมืองจันทร์

                       6.พิธีกร          รพ.เมืองจันทร์

 

ห้อง 52.411

          รพ.ทรายมูล , รพ.ไทยเจริญ , รพ.กุดชุม , รพ.ค้อวัง , รพ.ตระการพืชผล , รพ.ศรีเมืองใหม่ , รพ.โขงเจียม               

อาจารย์ที่เข้ารับฟังรายงานผล ห้อง 52.411

          1. .อาจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ , 2.อาจารย์สุมาพร ทองปรุง , 3.อาจารย์ภัทรภร เจริญบุตร

 

หน้าที่รับผิดชอบ   1.จัดสถานที่   รพ.ตระการพืชผล , รพ.ศรีเมืองใหม่

                      2.เก็บสถานที่  รพ.โขงเจียม , รพ.ค้อวัง

  3.สวัสดิการ    รพ.ทรายมูล

                      4.ลงทะเบียน   รพ.ไทยเจริญ

  5.ถ่ายภาพ      รพ.กุดชุม

  6.พิธีกร          รพ.กุดชุม

 

 

ห้อง 52.416

          รพ.สว่างวีระวงศ์ , รพ.พิบูลมังสาหาร , รพ.สิรินธร , รพ.ทุ่งศรีอุดม , รพ.น้ำยืน , รพ.นาจะหลวย , รพ.บุณฑริก

 

อาจารย์ที่เข้ารับฟังรายงานผล ห้อง 52.416

          1.อาจารย์ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ ,  2.อาจารย์กรวิกา หาระสาร , 3.อาจารย์สุภาวดี บุญจง

 

หน้าที่รับผิดชอบ   1.จัดสถานที่   รพ.สิรินธร , รพ.สว่างวีระวงศ์

                      2.เก็บสถานที่  รพ.พิบูลมังสาหาร , รพ.น้ำยืน

  3.สวัสดิการ    รพ.ทุ่งศรีอุดม        

                      4.ลงทะเบียน   รพ.นาจะหลวย

  5.ถ่ายภาพ      รพ.บุณฑริก

  6.พิธีกร          รพ.บุณฑริก

 ดาวน์โหลด กำหนดการ