Copyright 2020 - Custom text here

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชมภาพทั้งหมด