Copyright 2019 - Custom text here

 

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิวปฏิบัติการ หลักการเขียนและกระบวนการผลิตตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

(ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียน ๕๒.๓๒๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยากร โดย รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร ผอ.สำนักวิชาการ มสธ