Copyright 2019 - Custom text here

โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร : กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานและ

การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น.

 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ 

หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม http://phn.ubru.ac.th/2016/images/PDF/RchewaAnamai.pdf