Copyright 2019 - Custom text here

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีและผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาตัวแทนชั้นปีที่ 2,3และ4 ซึ่งจะเป็นผู้ดูแล เข้าต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอิโดนีเชีย ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาแลกจากอินโดนีเชีย

โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ Faculty of Public Health, Airlangga University, Indonesia. 

  {gallery}2560/March/STDXC{/gallery}