Copyright 2019 - Custom text here

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประขุมใหญ่ชั้น๔ อาคาร๕๒ 

ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการและมอบโอวาสให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

{gallery}2560/March/ATL{/gallery}