Copyright 2019 - Custom text here

ประชาสัมพันธ์ ถึง นักศึกษาชั้น ปีที่ 1
สาขาสาธารณสุขชุมชน และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม "อบรมเพศศึกษารอบด้าน" ในวัน ที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี