Copyright 2020 - Custom text here

สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2559

1. นางสาวศิริรัตน์  เจริญบุตร : นายกสโมสรนักศึกษา

2. นายณัฐพงษ์  จำปา : รองนายกสโมสรนักศึกษา

3. นางสาวพิชญ์กาญจน์  ใจเด็ด : เลขานุการ

4. นางสาวบุญมา  มะลิจันทร์ : เหรัญญิก

5. นางสาวสิริน  ภาระศรี : ฝ่ายงานวิชาการและการประกันคุณภาพ

6. นางสาวปนัดดา  สายแวว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

7. นายอดิศักดิ์  คำเชิด : ฝ่ายงานพัสดุและธุรการ

8. นายสุทธิพงษ์  เชื้อตาหมื่น : ฝ่ายงานศิลปะและวัฒนธรรม

9. นางสาวพันทิพย์  วิจิตร : ฝ่ายงานบริการชุมชน

10. นางสาวสุดารัตน์  ธงชาย : คณะกรรมการ

11. นางสาวสุภาวดี  เลือกสรร : คณะกรรมการ

12. นายอริยะ  นนทพจน์ คณะกรรมการ

13. นายวิรัตน์  จันทรา : คณะกรรมการ

14. นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์ : คณะกรรมการ

15. นางสาวประวีณา  สีเขียว : คณะกรรมการ