Copyright 2019 - Custom text here

นางเนตรทราย ทองคำ

นักวิชาการศึกษา

นางพรทิพย์ ธรรมรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิรินภา เชื้อท้าว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา แสงบุญเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวดี สงวนล้ำ

นักวิชาการศึกษา

นายกีรติ อุปนิสากร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวน้ำพริก ไตรยสุทธิ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุรากร อินต๊ะหนิ้ว

นักวิชาการศึกษา