Copyright 2021 - Custom text here

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
 • ปริญญาโท วท.ม. (โภชนศาสตร์)
 • ปริญญาเอก Dr.PH (Public Health Nutrition)

Thai  Eng

 

อาจารย์สุมาพร ทองปรุง

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)
 • ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวิทยา)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธงชัย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
 • ปริญญาโท ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

Thai  Eng

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี จูมจี

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)

Thai  Eng

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม

อาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)

Thai 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

 • ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
 • ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
 • ปริญญาเอก Dr.PH (Public Health)

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
 • ปริญญาโท พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

Thai  Eng

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ

อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งวิชาการ)

 • ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรดินและน้ำ)
 • ปริญญาโท ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)

Thai  Eng

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร. เด่นดวงดี ศรีสุระ

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศึกษา)
 • ปริญญาโท ส.ม. (การสร้างเสริมสุขภาพ)
 • ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค)
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
 • ปริญญาโท ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Public Health)

Thai  Eng

 
 

อาจารย์ชนฏ์พงศ์ เคลือศิริ

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
 • ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

Thai  Eng

 
 

อาจารย์สุรัตน์ หารวย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
 • ปริญญาโท วท.ม. (ปรสิตวิทยา)

Eng

อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย์

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
 • ปริญญาโท วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

Thai  Eng

อาจารย์กรวิกา หาระสาร

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)
 • ปริญญาตรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • ปริญญาโท วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Thai  Eng

อาจารย์ญาณิฐา แพงประโคน

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

อาจารย์จารุพร ดวงศรี

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)

อาจารย์ชัยกฤต ยกพลชนชัย

อาจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ)