Copyright 2021 - Custom text here

ปรัชญา

พัฒนาวิชาการ ยึดมั่นคุณธรรม นำภูมิปัญญา สู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์
บูรณาการภูมิปัญญา พัฒนาองค์ความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพสาธารณสุข
2. พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน                
3. บริการวิชาการชุมชนด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนาสุขภาพประชาชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
5. บริหารจัดการพันธกิจอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล