Copyright 2021 - Custom text here

บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อุปกรณ์ ชื่อ จำนวน หมายเหตุ

Gygar Projector

 

1 เครื่อง *ยืม/คืน ได้ไม่เกิน 1 วัน
ไมโครโฟน 10 ตัว *ยืม/คืน ได้ไม่เกิน 3 วัน
**ในกรณี อุปกรณ์ประจำห้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ทันที
สายไมโครโฟน 10 เส้น *ยืม/คืน ได้ไม่เกิน 3 วัน
**ในกรณี อุปกรณ์ประจำห้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ทันที
ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด

*ยืม/คืน ได้ไม่เกิน 1 วัน

**ในกรณีขอใช้ประกอบการประชุม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

เลเซอร์พอยเตอร์ 2 อัน

*ยืม/คืน ได้ไม่เกิน 1 วัน

***ในกรณีขอใช้ประกอบการประชุม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

 *ยืม/คืน ได้ไม่เกิน 3 วัน

**ในกรณี อุปกรณ์ประจำห้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ทันที

***ในกรณีขอใช้ประกอบการประชุม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

 

*สอบถามข้อมูล ติดต่อ นายกีรติ อุปนิสากร นักวิชาการศึกษา งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ