Copyright 2019 - Custom text here
Up

งานวิจัยอาจารย์

การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
ผลการใช้เอกสารศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์ ในการพัฒนาการเรียนรู้ขอ'นักศึกษารายวิชาโภชน ศาสตร์สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
การส่งเสริมสุขภาวะตามแนววิถีพุทธแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
Powered by Phoca Download