Copyright 2021 - Custom text here

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562

นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.บป. ทุกรุ่น