Copyright 2021 - Custom text here

 ข้อสั่งการจากการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID - 19