Copyright 2021 - Custom text here

 

ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมปัจจฉิมนิเทศ 

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี