Copyright 2020 - Custom text here

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่มสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2562