Copyright 2021 - Custom text here

"หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ ๑๙"

ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ