Copyright 2021 - Custom text here

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 6